REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.europro.com.pl

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.europro.com.pl (dalej sklep internetowy) prowadzony jest przez polską firmę Euro Pro Group z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Jałowcowej 1, 58-200 Dzierżoniów, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej pod numerem 011181/2009, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 882112 1944, REGON: 890562846, zwana dalej Euro Pro Group.

2 . Sklep internetowy umożliwia Klientom zawieranie z Euro Pro Group umów sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Euro Pro Group.

3.Zakup w sklepie internetowym www.sklep.europro.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Możliwość zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym Euro Pro Group jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym są uprawnieniu wyłącznie Klienci, którzy założą w sklepie internetowym konto użytkownika.

3. Aby założyć konto użytkownika Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu internetowego, dbając, aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika, a tym samym realizację zamówienia.

4. Klient otrzymuje zawiadomienie o utworzeniu konta użytkownika po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania konta użytkownika, oraz wygenerowane automatycznie hasło umożliwiającego pierwsze zalogowanie. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia konta użytkownika jest pierwsze zalogowanie się na stronie www.sklep.europro.com.pl Od tej chwili możliwe jest dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

5. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika sklepu internetowego oświadcza i potwierdza, że: podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego niezbędne jest:

6.1.Założenie konta użytkownika sklepu i zalogowanie się do swojego konta oraz

6.2. prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez: dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodać do koszyka” na stronie internetowej. Dokonanie wyboru sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towaru, (jeśli jest inne niż adres podany przez Klienta podczas tworzenia konta użytkownika sklepu), poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie internetowej. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” oznacza przyjęcie oferty Euro Pro Group i zawarcie przez klienta skutecznej prawnie umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie wyświetlanej na stronie sklepu internetowego .

7. Ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów VAT, ceł oraz innych podatków (ceny brutto). Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Cena sprzedaży widoczna w ofercie Euro Pro Group zostanie powiększona o koszty transportu, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta.

7.1. Euro Pro Group zastrzega sobie prawo zmiany cen podanych na stronie sklepu internetowego w każdym czasie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przez Klienta.

8. Zamówione towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polski przesyłką ekspresową firmą spedycyjną.

9. Kamery termowizyjne produkcji firmy FLIR dostarczane są ze świadectwem wzorcowania oraz objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancji na części elektryczne oraz mechaniczne oraz 10 letnią gwarancją na detektor, jeżeli po dokonaniu zakupu w ciągu 60 dni użytkownik dokona rejestracji zakupu na stronie www.flir.com. Jeżeli rejestracja nie zostanie dokonana w ciągu 60 dni od daty zakupu kupującemu przysługuje standardowa gwarancja 12 miesięcy.

III. INNE

1. Klient może zrezygnować z usług w każdym czasie poprzez usunięcie swego konta. Rezygnacja z usługi nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych przez Euro Pro Group z Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego do chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji z usług.

2. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej usług. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) przedmiot reklamacji uzasadnienie reklamacji

3. Euro Pro Group dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

4. Informacje prezentowane w serwisie internetowym chronione są prawem autorskim, a więc ich kopiowanie, powielanie metodami cyfrowymi i wszelkimi innymi sposobami jest zabronione bez udzielenia pisemnej zgody właściciela serwisu.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

6. W przypadku gdy Klientem jest konsument, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Euro Pro Group nie realizuje umów sprzedaży z dostawą za granicę.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy Towaru.

10. Klient uiszcza cenę za zakupione towary w formie przelewu na konto bankowe Euro Pro Group lub przez płatności elektroniczne dotpay.pl.

11. Towary są wysyłane na adres wskazany przez Klienta w terminie od 1 do 6 tygodni od daty uznania rachunku bankowego . W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia w terminie , firma Euro Pro zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i zwrotu kwoty - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim zgodnie prawem polskim.

13. W każdym przypadku, gdy sprzedaż dokonywana jest pomiędzy firmą Euro Pro Group, a innym podmiotem gospodarczym – firmą, wystawiana jest faktura VAT bez podpisu odbiorcy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zakupu i upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

14. W każdym przypadku gdy kupujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym transakcja będzie dokumentowana paragonem fiskalnym. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może żądać dodatkowo wystawienia faktury VAT.

15. Zamówienie zostaje automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

IV . PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru Klientowi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie na adres Euro Pro Group wskazany w ust.1.1 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Zwracany towar musi być fabrycznie nowy i nieużywany, nie noszący żadnych śladów użytkowania; ulega zwrotowi w stanie niezmienionym , musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży towaru. tj. fakturę VAT lub paragon.

3. Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru poprzez przesłanie go na adres: Euro Pro Group, ul. Jałowcowa 1, 58-200 Dzierżoniów ; równocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży w termie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4. Euro Pro Group jest zobowiązana do zwrotu świadczenia pieniężnego otrzymanego w zamian za towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

V. GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ.

1. Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji poszczególnych Towarów znajdują się na stronie internetowej www.sklep.europro.com.pl. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku niezgodności Towarów z umową oraz w przypadku wad Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w formie pisemnej, poprzez wysłanie stosownego pisma na adres Euro Pro Group, ul. Jałowcowa 1, 58-200 Dzierżoniów.

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest podanie w zgłoszeniu nr faktury lub paragonu dotyczącej Towaru, którego dotyczy reklamacja. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy ponadto opisać na czym polega wada, kiedy się ujawniła, przesłać zdjęcia o ile jest taka możliwość wadliwego Towaru.

4. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu do Euro Pro Group.

5. Odpowiedzialność Euro Pro Group z tytułu umowy sprzedaży ograniczona jest do ceny zakupu Towaru.

Poszukujesz szkolenia termowizyjnego?

Sprawdź najbliższe terminy i zarezerwuj miejsce na interesujące Cię szkolenie z termowizji.

Bestsellery

Nowości

Najcześciej oglądane

X

WITAJ W ŚWIECIE TERMOGRAFII

Odkryj możliwości technologii, która jest na wyciągnięcie ręki.

Zaloguj przez Facebook
X

WITAJ W ŚWIECIE TERMOGRAFII

Odkryj możliwości technologii, która jest na wyciągnięcie ręki.

Zarejestruj przez Facebook
X

WITAJ W ŚWIECIE TERMOGRAFII

Odkryj możliwośći technologii, która jest na wyciągnięcie ręki.

Wpisz adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy na niego link do zresetowania hasła.